İYİ BİR EĞİTİM için

Fahri Trafik Müfettişliği Nedir?

Fahri Trafik Müfettişi başvurusu, bulundukları şehirde trafik denetmenliği yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Belirli şartları karşılayan vatandaşların başvuruda bulunabileceği Fahri Trafik Müfettişi alımı için süreç, Valilikler tarafından yönetilecek. 

 

Fahri Trafik Müfettişi başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

 

 

Fahri Trafik Müfettişi başvurusu, Valilikler aracılığıyla alınmaya devam ediliyor. Kentin nüfusuna oranla belirli sayıda alınan Fahri Trafik Müfettişi başvurusu. belirli şartları karşılayan kişiler tarafından yapılabiliyor. İşte, konu hakkında bazı bilgiler

Fahri Trafik Müfettişliği Nedir?

Fahri trafik müfettişleri gönüllülük esasına göre görev yapmaktadır. Yer ve zaman kısıtlaması olmayan müfettişler, bulundukları her yerde sürücüleri denetleyebilir, trafik güvenliği ile ilgili görüş ve önerilerde bulunabilir. Ancak bu müfettişlerin araç durdurma, sürücülerle muhatap olama, belge ve evrak kontrolü yapma yetkileri bulunmamaktadır. Fahri trafik müfettişleri tespit ettikleri kural ihlallerine karşı tutanak tutabilir, bu tutanakları elden trafik birimine veya elektronik ortamda Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 7 gün içinde teslim eder. 

Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle bir yıl süreyle trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlemeyen müfettişlerin görevi, Emniyet Genel Müdürü'nün teklifi ve İçişleri Bakanı'nın onayıyla sonlandırılmaktadır.

Fahri Trafik Müfettişi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Fahri Trafik Müfettişi başvurusu için: 

 1. Kimlik fotokopisi,
 2. İki (2) adet fotoğraf,
 3. İkametgâh kaydı,
 4. Adli sicil kaydı,
 5. Sürücü belgesi fotokopisi,
 6. Öğrenim durumu bilgilerini gösteren belge fotokopisini,

içeren ve fotoğrafının yer aldığı yazılı veya il valiliğince kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen form (Ek-4) ile ikametinin bulunduğu il valiliğine müracaat etmek yeterli olmaktadır.

Verilen bilgilerin ilgili kurum ve kuruluşlardan güvenli elektronik sistem üzerinden doğrulamasının yapılamadığı durumlarda başvuru sahibinden ilgili belge talep edilebilecektir.

Aranan Şartlar Nelerdir?

Müfettiş olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

 1. a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. b) En az kırk yaşında olmak,
 3. c)En az yüksekokul mezunu olmak
 4. d) En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,
 5. e)Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak
 6. f) Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması,
 7. g) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
 8. h) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

Başvurular Nasıl Değerlendiriliyor?

Müracaatların kabulü, gerekli görülmesi halinde ibraz edilen bilgi ve belgelerin incelenmesi, ilgilinin müracaatını yapmış olduğu il valiliğince yapılır.

Kabul edilen dilekçe ve ekleri, soyadı esasına göre bir deftere kaydedilerek dosyada muhafaza edilir. Yapılan inceleme neticesinde durumları Yönetmelik esaslarına uygun olanlar, EK-1’deki liste halinde Bakanlığa gönderilir.

Trafik Hizmetleri Başkanlığınca yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, müfettiş olmasında sakınca görülmeyenler Emniyet Genel Müdürünün teklifi ile İçişleri Bakanının onayına sunulur.

Onay işlemini müteakip, ilgili valiliklerine sonuçları iletilir ve EK-2’de gösterilen “Fahri Trafik Müfettişi Kimlik Belgesi” düzenlenerek verilir.

Trafik sorununun çözümüne yönelik bilimsel araştırma ve çalışma yapanlar ile trafiğe hizmet etmiş olanlar ve bulundukları görev, mesleki deneyim ve nitelikleri itibarıyla müfettiş olarak görevlendirilmelerinde yarar görülenlerden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerindeki şartlar, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında görev yapanlar, Emniyet Hizmetleri Sınıfında rütbeli olarak görev yapanlar, (Ek ibare:RG-9/7/2019-30826) Jandarma Hizmetleri Sınıfında subay olarak görev yapanlar, bu görevleri yaptıktan sonra ayrılanlar ile emekli olanlardan ise bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerindeki şartlar aranmaz. Bu şekilde müfettiş seçilenler eğitime tabi tutulmazlar.

Bu işlemlere ilişkin görevler, illerde trafik denetleme birimlerince, merkezde Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

 

 

 

 

Yorumlar

Yorum Yaz

Değerlendirme yapınız 1-5 arası!

Bizden haberdar olmak ister misiniz?

TRAFİK Hayattır

Copyright , Her hakkı saklidır. www.ehliyettr.com | 2019